Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 2008 április 27    ll előadás   Egyház szoba

 

Az ördögűzés és a gonosz fogalma

Forrás : Keller atya és Gertner atya , Vatikán

 

 

 

Üdvözlünk mindenkit a második előadásunkon, az Egyház szobában Mai előadásunk címe : Az ördögűzés és a gonosz fogalma.

 

Közöljük , hogy ezen előadásunkat 18 éven felülieknek ajánljuk.

 

Köszönjük , hogy megtiszteltetek jelenléteitekkel.

 

 Megkérünk Titeket , hogy olvassátok el figyelmesen a szöveget , majd a végén közösen megbeszéljük. Mindenki véleményére kiváncsiak vagyunk.

 

Az bevezető szöveg alatt , senki nem lesz bábelben , kérlek Titeket , hogy addig ne írjatok , ne észrevételezzetek semmit , míg a bevezető szöveg véget nem ér.

 

 Erről természetesen szólni fogunk.Továbbá kérnék mindenkit , hogy tisztelje meg a társait , magát a témát azzal , hogy normálisan viselkedik. Nem minket kell tisztelni , hanem az adott témát és a jelenlevőket.

 

 

 

 ---- " ----   A bűn Isten megbántása: "Ellened, egyedül Teellened vétettem, és gonoszat színed előtt cselekedtem" (Zsolt 51,6). A bűn föllázad Isten irántunk való szeretete ellen és elfordítja tőle a szívünket. Minden bűn -- mint az első -- engedetlenség, lázadás Isten ellen azzal a szándékkal, hogy az ember olyan legyen "mint az Isten" (Ter 3,5), ismervén és meghatározván a jót és a rosszat.

 

 

 A bűn tehát

 

"önszeretet egészen Isten megvetéséig".  E gőgös önfölmagasztalás által a bűn homlokegyenest ellenkezik Jézus engedelmességével, aki megvalósítja az üdvösséget.    ----"---

 

 

 

 

A gonosz fogalmával már elég régóta talákozhatunk.
Történelmünk folyamán számos alkalommal használták ( használjuk ) ezt a fogalmat,mi leginkább a gonoszság , a rossz, az eredendő bűn és a Sátán megfelelői voltak.

 

 

Ezen megnevezések a társadalmi normáknak megfelelően alakultak ki.Tehát tisztában vagyunk jelentésükkel , eltudjuk dönteni mi a helyes illetve helytelen cselekedet.

 

 

 

 

Természetesen a mai napig használjuk ezeket a jelzőket , hol komolytalanul,hol teljesen komolyan. Szövegrészekben is az adott téma, a szövegértelmezés adja meg súlyát a kifejezésnek. Legtöbbször felháborító , olyan büncselekményeket , tetteket jelől , amin az ember elképed , hogy ilyen is megtörténhet.

 

 

(  Régebben az egyik jóbarátom felhívott telefonon az USA-ból , egy börtönben volt az egyik elitéltnél , ki szörnyűséges tetteket hajtott végre. Elmondta nekem , hogy a tetteiről nem beszélgettek , színte nem is beszélgettek , még is félelem fogta el , valamit érzett , valami gonoszat. Ki életét szentelte Istennek , ki Ismerte azt , most valójában megismerhette a másik oldalt. Nagyon elkondolkodtató volt , rémisztő és félelmetes.

 

 

Úgy volt hogy odautazom , hiszen nagyon sok cikket,publikációt írtam ezen témáról , de sajnos a hatóságok nem engedélyezték látogatásomat a börtönbe..

 

 

A gonosz lehet az ember tudatában vagy éppenséggel a lelkében vagy lehet az ördög maga is.Természetesen több csoportba lehet ezeket a "megnyílvánulásokat" besorolni.A bűntudat hiánya vagy egy szociópata teljesen más csoportba tartozik mint mondjuk egy elmebeteg pszichopata vagy éppenséggel egy gyermekgyilkos anya, ki nem akart gyermekének olyan életet adni , ahol nyomor , keserűség , pénztelenség van.

 

 

Egy másik érdekes csoportban olyanok tartoznak , kik tettüket a "jó érdekében" követték el , tehát megvannak győződve tettük értelméről , helyességéről , sokesetben isteni sugallat vezeti őket. És ugye itt van a maga a gonosz is. Ezen emberek meggyőződése szerint megszállta öket a gonosz , vagy éppenséggel Ő maguk azok.

 

 

Viselkedésük több esetben feltünőnek kell lenni , hogy észrevegyék , hogy Ők mások mint a többiek és erről jelet is adnak , kinyilatkoztatnak. Ezen esetben a gonosz maga a Sátán , vagy annak "hű szolgája".  A gonosz igyekszik uralni a Világot , átvenni a hatalmat Isten-től , mindenáron , nem válogatva a módszerekkel.

 

 

Legtöbbszőr csoportokba vegyülnek ( szektákba ) és a Sátán igéit istenítik , szertartásokat végeznek és különböző halucinogén anyagok segítségével olyan transz állapotba kerülnek , minek segítségével ténylegesen elhiszik "küldetésük" mivoltát.

 

 

Tehát bármelyik meghatározásról is legyen szó, a gonosz fogalma mindig is jelent volt Világunkban. Az ember is többféleképpen "védekezett" ellene.Egyik ilyen védekezési forma az ördögűzés , démonűzés.

 

 

 A Sátán "működésének" két típusa van. Az egyik az ördögi megszállottság látványos műve , amely elég rendkívüli , a másik pedig maga az ördög mindennapos jelenléte , a hazugság , a korrupció , az erőszak , általában a rossz révén. A katolikus hit számára az Ördög kétségtelenül létezik , hiszen az evangéliumban maga Jézus szól róla. Szent Pál pedig óva int a rossz erőitől , amely nem más , mint maga az ördög és követői.

 

 

 

 Az ördögűzés elég tárt fogalom.Nem is hinnénk , hogy sok "vallási" társaság vagy éppenséggel szekta vagy "varázsló" végzi.Természetesen itt érvényes az a szólás -, miszerint ahány ház , annyi féle - tehát a szertartás különböző , az eszközök eltérnek.Hogy valóság értékük van -e , azt mindenki saját maga dönti el.Több eset napvilágot látott , melyek kissé nevetséges , eltulzott "ábrázolás világot" adott az ördögűzésről.

 

 

 

 Mint említettem többféle "vallási csoport" használja hol egy eltévedt bűnös lelket , hol egy démont , hol egy szellemet próbálnak kiűzni az emberből.Természetesen a Vatikán is foglalkozik ördögűzéssel. Az "eredeti őrdögűzési eljárás" szerint ,Szent László és Szent János imádságai a legerősebbek a rossz lelkek kiűzésére az emberekből és az otthonokból.

 

 

 

 Ezeket csupán igaz életű papok és öregek olvashatják fel , akik böjtölnek , és akik megkapták saját lelkészeiktől az engedélyt a folyamatara. Ezeket az imádságokat kizáró jelleggel csak böjtnapokon lehet felolvasni, éjfélkor a templomban a szent képek jelenlétében. A megszállott egyénnek és családjának , valamint a papnak legalább egy napig, ha nem háromig , fekete böjtöt kell tartaniuk (nem ehetnek és ihatnak semmit).

 

 

 

 Egyes esetekben, ha nem következik be az egyén gyógyulása , meggyóntatják a megszállott egyént és családtagjait, nehogy valamelyikük súlyos vétke akadályozza a „felszabadítást”. Ezek után újból megismételik a szentek imádságait három nap erejéig , háromszor éjfélkor.

 

 

 

 Egy idő elteltével a beteget el kell vinni a Szentek "maradványainak” helyéhez , majd az országban fellelhető csodatévő helyekre , ahol újból elolvassák az imádságokat.

 

 

 

Jelen esetben , folyóév elején a Vatikán egy sajtótájékoztató keretében ismertette a "Római Rituálé" ördögűzéssel folalkozó fejezetének új,végleges átdolgozását , értelmezését. Jorge Arturo Medina Estévez bíboros elmondta, hogy közel 10 éves munka fekszik a rituálé átdolgozásában,értelmezésében.

 

 

 

 Az egyház teológiája az évszázadok során nem változott az ördögűzéssel kapcsolatban, tehát nagy folytonosság jellemzi az ősi és az új rítust is. Szükség volt azonban a szertartás szövegének és külső formáinak megújítására, mivel az idáig használatos rítuskönyv 1614-ből származott.

 

 

 

A most kiadott dokumentumban nincsenek komolyabb változások, inkább csak bizonyos hangsúly eltolódások, nyelvi egyszerűsítések történtek. Ilyen például az, hogy az új szabályozásban erőteljesebb hangsúlyt kap a szertartás során az a Jézus Krisztushoz szóló ima, amelyben azt kéri az egyház, hogy szabadítsa ki az érintett személyt a Gonosz hatalmából.

 

 

 

Medina Estévez bíboros utal még  a katolikus egyház katekizmusának tanítására , amely szerint az Egyház , amikor "nyilvánosan és hatalma teljével Jézus Krisztus nevében kéri, hogy egy személy vagy egy tárgy védelmet élvezzen a Gonosz erőivel szemben, és hatása alól mentesüljön, akkor ördögűzésről beszélünk."

 

 

 

 Jézus maga is gyakorolta ezt és az egyház Tőle kapta mind az ördögűzés feladatát, mind pedig az ehhez szükséges hatalmat. Az ördögűzés egyszerű formában jelen van a keresztség szertartásában.

 

 

 

Az ördögűzést, viszont csak a püspök különleges engedélyével ellátott, az arra érdemes pap végezheti.Tehát közel sem mindegy milyen papa végzi, és nem minden pap "érdemes" rá.Viszont a püspök engedélyére nagyon ritkán kerül sor. A dokumentum a korábbi szabályozáshoz hasonlóan ismételten hangsúlyozza, hogy mindig óvatosan kell eljárni, az Egyház által felállított valamennyi szabályt betartva.

 

 

 

 Nem szabad elfeletkezni arról , hogy az ördögűzés a gonosz lelkek kiűzésére épűl , vagyis a megszállottságtól akar megszabadítani, és ezt Jézus lelki hatalmával teszi. Más a helyzet a pszichikai betegségek esetén, amikor a gyógyítás az orvostudományra tartozik.

 

 

 

 Fontos, hogy a pap ne állítson fel elsietett "diagnózist", és adott esetben konzultáljon orvosokkal, pszichiáterrel is.

 

 

 

Medina Estévez bíboros a megszállottság félreismerhetetlen jegyei közül a következőket említette: ha az illető számos ismeretlen nyelvet beszél, vagy megért, ha távolba lát, ha saját képességeit jóval felülmúló, rendkívüli fizikai erővel rendelkezik, ha végsőkig fokozott gyűlöletet érez Isten, a Szűzanya, a szentek, a feszület és a szentképek iránt.

 

 

 

A szertartás lefolyásában imádságok , szentelt vízzel való meghintés , a szentek közbenjárásának kérése , kézrátétel , a kereszt jele , majd ezt követi a tulajdonképpeni ördögűző formula. Az első egy az Istenhez szóló kérés , könyörgés , a második rész pedig lényegében egy közvetlen parancs , amely a Gonoszt arra szólítja fel , hogy hagyja el a megszállott embert.

 

 

 

 Az új szabályozás szerint ez a parancs rész elhagyható , és semmiképpen sem cserélhető fel az első résszel. Ily módon esik nagyobb súly magára a kérő , könyörgő formulára. A szertartás köszönő imával fejeződik be.

 

 

 

 A rituálé tartalmaz pusztán magánhasználatra szóló imákat is , amelyekkel a hívek kérhetik Isten oltalmát , a Szűzanya vagy Szent Mihály Arkangyal közbenjárását a gonosz erőivel szemben. Ezeket az imákat nem szabad közösségben végezni.

 

 

 

 Tehát láthatjuk , hogy közel sem olyan egyszerű egy ördögűzés és nagyon ritkán kerül rá sor. Az immár kalsszikus Ördögűző című film , hűen tükrözi azon lelkiállapotot , amin egy pap átmegy és szembesűl a gonosszal. Persze sok film foglalkozik a témával , de az említett klasszikussá vált film közelíti meg legjobban az igazi ördögűzést.

 

 

 

 Köszönjük , hogy végigolvastátok a bevezető szöveget. Most lehet hozzászólni a leírtakhoz. Köszönjük mégegyszer nektek. Kérünk mindenkit , hogy tartsa tiszteletben a másik véleményét , hallgassa azt meg és utána reagáljon.

 

 

 

 Figyeljünk arra , hogy ha valaki elkezdi az észrevételét , akkor várjuk meg , hogy azt végigmondja , és csak utána kezdjük meg a saját véleményünket leírni. Ti vagytok a fontosak , tehát leginkább a Ti véleményetekre vagyunk kiváncsiak.

 
 

 

 

A szobában készült beszélgetés logolt formátumát text. formátumban e-mailban szívesen elküldjük bárkinek. Egy e-mailt kérünk, és küldjük viszontválaszban.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------2008 április 8  l előadás Egyház szoba

 

 

A vallás szembeállítása a nem hívők elméleteivel   I

Forrás : Keller atya és Gertner atya

 

 

 

Közölöm,hogy a bevezető szöveget beszélgetésekből írtuk.Olyan emberek észrevételei,kérdései , kik nem hívők,nem tartoznak semelyik Egyházhoz,vallási rendhez.Természetesen fontosnak tartjuk az Ő véleményüket is,hiszen ha nem hallgatjuk meg Őket,ha nem foglalkozunk velük,nem éppen tudunk helyesen következtetni arról,hogyan is vélekednek az Egyházról,bibliáról,vallásról.Tehát a szövegünk,mint említettük nem vallási meggyőződés,nem vallási szöveg,csupán egy érdekes téma , mit tapasztalatunk szerint ténylegesen sok embert foglalkoztatja.

Mivel, minden kérdést,észrevételt nem tudtunk felsorolni,így néhányat ragadtunk ki.Kérlek Titeket,hogy csak a leírt témákhoz szóljatok majd hozzá.Természetesen ezen témát folytatni is fogjuk.

 

 

Megkérünk Titeket,hogy olvassátok el figyelmesen a szöveget,majd a végén közösen megbeszéljük.Mindenki véleményére kiváncsiak vagyunk.

Az bevezető szöveg alatt,senki nem lesz bábelben,kérlek Titeket,hogy addig ne írjatok,ne észrevételezzetek semmit,míg a bevezető szöveg véget nem ér.Erről természetesen szólni fogunk.Továbbá kérnék mindenkit,hogy tisztelje meg a társait,magát a témát azzal,hogy normálisan viselkedik.Nem minket kell tisztelni.

 

 

A Bibliát szinte mindenki ismeri.Közismertek a történetek,közismertek a "fontosabb szereplők is". Ennek ellenére,természetesen vannak olyanok is,kik kételkedve vélekednek róla,nem hisznek valóságtartalmukban.Történelmünk folyamán,megfigyelhettük,hogy az adott ember , legyen szó bármely történelmi korrol, mindig hitt valamiben.A hit,remény,vágyakozás mindig ott volt az emberben,és ez a mai napig megmaradt benne.Az általa nem ismert dolgokat,történéseket,mindig tulajdonította valaminek,vagy éppenséggel valakinek.Tehát fontos az adott kor társadalmi,illetve a kor fejlődéstörténetét is megvizsgálni.Az ember mindig is kutatta honnan ered,hová tart.

 

 

Az adott történelmi korszakokban és azon belül a kölünböző városállamokat is foglalkoztatta ez a kérdés.Noha volt elképzelésük,még is különbözőképpen vélekedtek a VIlágról és a hit-ről.

 

 

 

Mindegyik társadalomnak megvoltak a maguk Istenei,az Univerzumról alkotott képei.Tehát az kezdet szinte mindenhol azonos volt.Ne felejtsük el megemlíteni,hogy ezek a társadalmak korukhoz képest intelligensek voltak.Tehát nem valami primitív társadalmakról beszélünk.

 

A történelem során nagyon sokat változtak a dolgok,a szemléletek,a felfogások.Jézus meghatározó szerepe,cselekedetei máig mély nyomot hagyott a történelemben.Hogy létező személy vagy sem? Tény,hogy volt egy ember kinek megnyílvánulásait Jézus személyének nyílvánítanak.

 

Ádám és Éva vagy az evolúciós törzsfejlődés? Ismerjük ezt a két "elméletet" A kétkedő a tudomány mögé bújva szinte logikai felépítéssel érvel származásunk eredetéről a törzsfejlődésről.

 

 

 A Bibliában leírtak pontosan megmutatják,mi is történt.Kérdéseinkre válaszolnak,megmutatják e helyes utat.A kétkedő mindig talál kifogást a Bibliában,mivel rendelkezik egy más,talán számára érthetőbb,kézenfogobb megoldással,az adott történésekre.Ha valóban van,lézetik Isten,akkor miért nem mutatja meg magát. Ez az elvük a hiszem ha látom szólásból ered. De ne felejtsük el,azt sem,hogy sok olyan dologban hiszeünk,mit látni,egyáltalán nem láttunk még.Jézus keresztrefeszítése is érdekes a kétkedő számára,hiszen a feltámadás, mint Isteni csoda nem hihető számukra.

 

 

 Érdekesség képpen, erősítette a hitüket azon hívők,papok ,kik stigmatáikkal "kerültek a középpontban" hiszen a kersztrefeszíté nyomai,változó volt a csuklón és a lábfejeken.Tehát,miért hinnének egy olyan hívőnek,vagy papnak,kiknek a kerszetrefeszítés sebei máshol vannak.A történelem folyamán mindig is vizsgálták ezeket a sebeket. Templomokon,festményeken egyéb ábrázolásokon is megfigyelhető,hogy a sebek , sok esetben nem egyeznek a testen.Ez álltal miért is higyje el a kétkedő,hogy valódi stigmákkal rendelkeznek..A válasz egyszerű.

 

 

 

Természetesen, sajnos vannak olyanok ,kik "Isten nevében" cselekedve egyéb meggazdagodási célból választja eme "csodát". Az igaz hívők és papok , ebben az esetben ténylegesen hisznek.Céljúk nem holmi pénzkereseti lehetőség,hanem Isten elismerése.

 

Nem követnek el csalást.Hisznek. Annyira hisznek benne ( stigmata ) hogy tudatalatt ( egyfajta transz ) ténylegesen stigmatái lesznek.Ez persze nagyon ritka,sőt. Inkább az fordul elő,mint említettem,hogy egyfajta transzba esnek majd tudatalatt saját maguknak okozzák a stigmákat.Természetesen, a transz végén nem emlékeznek arra,hogy valójában saját maguk okozták azt.

 

 

 

Ténylegesen nem tudják.Ezáltal Isteni ima közben keletkeztek a stigmák rajtuk.Tehát ez a fajta stigmata nem igazán elitélendő, csak nem hiteles. A történelem folyamán eddig csak két stigmata esetet ismert el az Egyház, mik teljes mértékben az általam eddig nem említett verziók közé tartoznak és hitelességük vilgás.Valódi stigmata.

 

Beszéltem sok kételkedővel , a másik ,mit említettek az az azonosíthatattlan légi ubjektum,azaz az UFO szemlélet,miszerint vannak Főldönkívüliek,és mi , emberek tőlük származunk.

 

 

 Ezeket a kormány titkolja,mivel ha kiderülne akkor egy világvallás esne szét,törne darabokra és kiderülne,hogy az egész Biblia, az egész Vallás csupán  manipuláció az emberek felé.Egyfajta kitalált történet,mivel az embereket "hülyítették"Az Egyháznak , meg bőven megvan a hatlama , hogy ezeket a dolgokat ne hozzák napvilágra,eltussolják.

 

Érdekes szemlélet ez is. Ha megnézzük a történelmet,mindig is voltak "megmagyarázatlan dolgok" , az UFO észleléseket a 20. században kezdték megfigyelni,lejegyezni.

 

 

 

 Mint mondtam az elején,nagyon fontos az adott kor megvizsgálása, az adott kor szemléletmódjának ismerete.

 

A megmagyarázhatatlan dolgok mindig is jelen voltak, és nem tudták mivel magyarázni Őket az adott kor technikai,fizikai ismeretében.Mint tudjuk a tudomány mindig változik,fejlődik. Érdekesség képpen mondom el,hogy amikor piacra dobták az első autómobilokat,akkor az ember,a tudomány elképzelhetettlennek tartotta,hogy egy emberi test kibírjon 80km/ órás sebességet valaha is az életben.

 

 

Tehát az adott kor megismerése a fontos és így már elég sok dolog nem tünik megmagyarázatlan dolognak" jelenlegi tudásunk alapján".Ilyen példákat bőven lehetne még sorolni.Térjünk rá az UFO elméletre is. Az UFO-kat majdnem mindenki egy földönkívüli civilizációnak tekinti,kik esetlegesen előttünk éltek a Földön,majd valamilyen globális időjárási , vagy geológiai katasztrófa miatt hagyták el a Földet,majd "magjainkat elvetették" és egész idő alatt figyeltek bennünket hogyan is boldogulunk a Földön.

 

 

 

Tegyünk fel egy kérdést. Képesek lennénk a 20. és jelen századunk technikai vivmányaival ezeket az UFO-kat megalkotni és használni?

 

A válszom, igen. Nagyon is elképzelhetőnek tartom azt hogy a kölünböző nagyhatalmak kisérleteit láthatjuk olykor az égen.Persze,az általunk ismert technológia tudatában,számunkra ez megmagyarázhatatlan , pedig ha jól belegondolunk jelen társadalmunk teljes mértékben rendelkezhet olyan tudással , mivel ezeket az objektumokat megalkotja.

 

 

 

Néha nem kell olyan bonyorult variációkat kreálni,hiszen sokszor a megoldás egyszerű és kézenfekvő. Tehát itt nem is jöhet szóba az Egyház.Ha vissza akarnék kérdezni, arra a kérdésre mit egyik kételkedő mondott nekem,hogy miért nem jelenik meg Isten , akkor válaszolhatnám én is azt neki , hogy ha valóban vannak UFO-ok úgy ahogy elmondta nekem,akkor miért nem jelennek meg,hogy segítsenek nekünk,hisz Ők az" Őseink". Tehát, ha akarnék,én is tudnék bőven visszakérdezni.

 

 

 

A lényeg nem is ez. Mi emberek nagyon kiváncsi természetűek vagyunk,keressük értelmünket,keressük a válaszokat,mik nap mint nap elénktárúl.A megoldás,sokszór bennünk van,a tudatunkban rejtőzik.Felismerésnek nevezem némelyik "dolgot",minek segítségével talán megtalálhatjuk a megoldásokat,csak tudni kell felismerni,tudni kell befogadni a tudást,a"megvilágosodást"

 

 

Köszönjük,hogy végigolvastátok a bevezető szöveget.Most lehet hozzászólni a leírtakhoz.Köszönjük mégegyszer nektek.Kérünk mindenkit,hogy tartsa tiszteletben a másik véleményét, hallgassa azt meg és utána reagáljon.Figyeljünk arra,hogy ha valaki elkezdi az észrevételét,akkor várjuk meg,hogy végez,és csak utána kezdjük meg a saját véleményünket.Ti vagytok a fontosak,tehát leginkább a Ti véleményetekre vagyunk kiváncsiak.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.